Chăm sóc cộng đồng

Thấu hiểu sự thành công của một doanh nghiệp không chỉ là những con số về hiệu quả kinh doanh, mà còn là những giá trị lâu dài doanh nghiệp đó mang đến cho xã hội, cộng đồng và môi trường.

Chúng tôi đã và đang tham gia tích cực việc hỗ trợ cộng đồng yếm thế, đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, các vùng bị ảnh hưởng bởi Covid 19, tài trợ sinh cho sinh viên nghèo và hướng nghiệp cho các sinh viên phát triển nghề nghiệp tương lai.

HNMILK áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001 nhằm sử dụng hiệu quả nguyên liệu đầu vào, tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu các chất thải tác động xấu đến môi trường.

Nguyễn Tuấn Hiệp

CEO HNMILK

01

Nhà máy xử lý nước thải với hệ thống xử lý tự động, đạt tiêu chuẩn nước xả thải theo yêu cầu QCVN 40:2011/BTNMT, kiểm soát xả thải ra ngoài mà không gây hại môi trường.

02

Khí thải: khí thải đầu ra đạt chuẩn theo QCVN 05:2013/BTNMT, từng bước cải thiện và góp phần nâng cao chất lượng môi trường không khí của quốc gia.

03

Ưu tiên sử dụng nguyên vật liệu thân thiện với môi trường, khơi dậy ý thức bảo vệ môi trường đối với người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy sản xuất “sạch” và tiêu dùng “xanh”.

04

Rác thải: Được phân loại thu gom đúng theo quy định và yêu cầu nhà nước; làm giảm nguy cơ gây ô nhiễm và hạn chế tối đa các chất thải tồn đọng từ hoạt động sản xuất.

HỖ TRỢ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

HNMILK luôn luôn nỗ lực nghiên cứu khoa học, hợp tác với các học viện, bệnh viên, các nhà khoa học trong các công trình nghiên cứu, đánh giá, phát triển sản phẩm, đóng góp vai trò quan trọng trong việc mang đến những giải pháp dinh dưỡng mới cho cộng đồng.